Zandzoom

Gebiedsontwikkeling Zandzoom

In opdracht van de gemeente Heiloo, voert Urban Management sinds januari 2016 het projectmanagement voor de gebiedsontwikkeling Zandzoom.

 


 

Aantrekkelijk woonlandschap

Het plangebied Zandzoom ligt op de oude strandwal tussen Limmen en Heiloo. Het is een van oorsprong kleinschalig verkaveld gebied, met karakteristieke houtwallen, singels en greppels. Het gebied wordt van noord naar zuid doorsneden door vier historische linten met aanliggende bebouwing. Zandzoom bestaat uit vier deelgebieden: de westflank, de oostflank, de centrale kamer en de groene buffer. De centrale kamer en de groene buffer liggen centraal op de oude strandwal, terwijl de west- en oostflank naast deze oude strandwal in een meer open gebied liggen. Door de ontstaansgeschiedenis kent het gebied een aantrekkelijk landschap. Daarnaast is het ook nog eens gunstig gelegen tussen de voorzieningen van de kernen van Heiloo en Limmen. Deze kwaliteiten vormen een goed uitgangspunt om een aantrekkelijk woonlandschap in het gebied te realiseren, met als leidraad lagere dichtheden en landschappelijke bebouwing.

Planvorming in een nieuwe context

Werd er in de oude plannen voor het gebied nog uitgegaan van een klassieke rol voor de gemeente (actief grondbeleid), de gemeente hanteert nu als gevolg van de gewijzigde omstandigheden een facilitair grondbeleid voor de realisatie van het gewenste programma in het gebied. Binnen deze nieuwe kaders is het de opgave om met de initiatiefnemers in het gebied tot een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling te komen, die passend is bij de situatie van Heiloo.

Aan Theo Bentvelsen, partner binnen Urban Management, is gevraagd het proces van planvorming in deze nieuwe context te begeleiden en aan te sturen.

Belangrijk bij de ontwikkeling van dit gebied zijn niet alleen de visie op de gewenste stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkeling, maar ook de realisatie van een aantal grote infrastructurele werken, zoals de nieuwe aansluiting op de rijksweg A9 en de realisatie van een tunnel onder het spoor in de Vennewatersweg. Daarnaast is het een bijzondere opgave om in te spelen op de vele particuliere initiatieven en de al lopende bouwplaninitiatieven in het gebied. Uiteraard speelt hierbij ook de afstemming met bewoners, de bedrijven en de overige belanghebbenden in het gebied een belangrijke rol. Voor het gebied zal een nieuw bestemmingsplan met bijbehorend exploitatieplan worden opgesteld. Een haalbare uitvoeringsstrategie voor de realisatie van het gebied is een centraal onderdeel van de planvorming. Het nieuwe bestemmingsplan/exploitatieplan zal het planologische en uitvoerende kader gaan vormen voor de ontwikkeling van het gebied in de naaste toekomst.

Meer informatie via theo@urbanmanagement.nl.