Odijk-West

Sinds februari 2020 is Rob Hoksbergen, in opdracht van de gemeente Bunnik, project- en procesmanager en eindverantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling van ‘Odijk-West’ (circa 1.000 woningen). Naast deze woningbouwopgave is hij tevens verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijkheden m.b.t. het verkabelen van een hoogspanningsleiding in het plangebied, het verleggen of verdiepen van de N229 alsmede het maken van een volwaardige aansluiting van deze provinciale weg op de rijksweg A12.

In zijn rol als eindverantwoordelijke project- en procesmanager is hij belast met het opstellen en uitvoeren van o.a. een Plan van Aanpak, Integraal Programma van Eisen, ontwikkelingsvisies, het Masterplan, financieel raamwerk (grondexploitatie), omgevingsplan, MER/CHER, Leidraad Openbare Ruimte en contracten met betrokken grondeigenaren, marktpartijen, hogere overheden en andere instanties.