Breda

Van stads- naar Euregionaal centrum

Begin jaren negentig stonden in Breda verschillende grote binnenstedelijke projecten op stapel. Onder invloed van de recessie waren investeringen in de vernieuwing en kwaliteit van winkels, woningen, toerisme, cultuur, verkeer, parkeren en openbare ruimte uitgesteld. Er lagen kansen en het tij moest gekeerd worden.
 


 
Om de medewerking van alle partijen aan de realisatie van omvangrijk programma te verzekeren was het noodzakelijk dat gemeente een consistente lange termijn visie zou presenteren. Een tweede, belangrijke  overweging was de aanwijzing van Breda tot Stedelijk Knooppunt. Naast de zorg om de eigen identiteit speelde het ambitieniveau van de beoogde euregionale centrumpositie. Dat werd mede bepaald door de aanwezige en de potentiële kwaliteit van de Bredase Binnenstad. Het vigerende beleidskader dateerde van 1978, daarom besloot het college tot het opstellen van een structuurplan Binnenstad.

Urban Management kreeg in 1991 opdracht dit Structuurplan te produceren. Als projectleider Binnenstad centreerde Urban Management de aanpak rond:  de herpositionering van de binnenstad als euregionaal centrum, een realistisch meerjaren projectenprogramma, afstemming  van de gemeentelijke investeringen, een open communicatie gericht op een breed draagvlak en publiek-private samenwerking. In een dialoog met burgers, ondernemers en marktpartijen werden de nodige onderzoeken verricht ter onderbouwing van een integrale, wervende  visie.

Het uitvoeringsgerichte programma voorzag in een kwaliteitssprong met een publieke- en private investeringen van ca. 750 mln. euro in een periode van 15 jaar. Naast de uitbreiding en vernieuwing van het kernwinkelapparaat, de invulling van open terreinen met woningbouw, de realisatie van een nieuwe schouwburg en een bibliotheek/muziekschool werd middelen vrij gemaakt voor de restauratie van monumenten, de herinrichting van de openbare ruimte, verkeersmaatregelen en parkeren. De raad stemde in met het Structuurplan Binnenstad 1992-2007 en stelde een tweetal  nieuwe instrumenten vast: een plan van aanpak voor de eerste planperiode en een beeldkwaliteitplan voor het historisch stadshart. De uitvoering maakte bij alle partijen de nodige energie los. In oktober 1993 presenteerde het college de voortgang in de eerste life tv uitzending uit het Stadskantoor. Medio 1994 rondde Urban Management haar werkzaamheden af.

Binnen het kader van plan van aanpak verzorgde Urban Management het management van een aantal grote projecten. Dit betrof het de overeenstemming  van de gemeente met MAB/V&D over de realisatie van winkelpassage de Barones. Het onderzoek naar de locatie en exploitatie van de nieuwe schouwburg, het Chassétheater. De 1e fase van de ontwerpcompetitie Chassékazerne die leidde tot de keuze voor Chassépark, een ontwerp van OMA. Dit hoogwaardige plan is inmiddels gerealiseerd en omvat naast woningen en winkels  de huisvesting van het stedelijk museum en het poppodium Mezz.

Het programma van Structuurplan Binnenstad Breda is in de periode 1992-2007 in zijn geheel uitgevoerd met als hoogtepunt de feestelijke heropening van de Haven. Daaraan vooraf ging onder meer de herinrichting van het park Valkenberg, de herontwikkeling van de Oostflank en de realisatie van het grafisch museum. College, raad en projectorganisatie werkten hand in hand met ondernemers, burgers en marktpartijen aan de Parel van het Zuiden. Breda werd in 2009 gekozen tot beste binnenstad van Nederland. De jury oordeelde: ‘Bourgondisch, modern en historisch. Een binnenstad die een ware metamorfose onderging’. Meer informatie www.breda.nl of info@urbanmanagement.nl.