Nieuw Delft

Integraal Ontwikkelingsplan

De aanleg van een spoortunnel van 2,3 km dwars door het centrum van Delft is een complexe, langjarige opgave. Deze open hart operatie omvat een drietal projecten: de ondertunneling van het spoor en de aanleg van hoofdinfrastructuur; de realisatie van een stadskantoor/NS-station/OV knooppunt in het hart van het plangebied en de herontwikkeling van de huidige stationsomgeving naar een hoogwaardig stedelijk milieu. Het Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft B.V. (OBS) is opdrachtgever voor de deelprojecten.
 
Bron, Nieuw Delft, Integraal Ontwikkelingsplan 2015.


 

De stad is goed op weg met dit majeure proces. De oplevering van de eerste tunnelbuis is voorzien in 2015 en de bouw van het nieuwe stadskantoor annex ondergronds NS-station is in mei 2013 gestart. De invulling van het vrijkomende gebieden (ca. 20 ha) was overeengekomen met de Ontwikkelcombinatie Spoorzone Delft. In 2012 werd afscheid genomen van deze combinatie van private partijen. De gronden kwamen terug naar de gemeente die als publieke ontwikkelaar nu zelf het risico draagt. In afspraken met de gemeenteraad en het Ambitiedocument van 2012 gaf het college richting aan het verdere planproces en stelde: ‘dat de nieuwe gemeentelijke regierol meer mogelijkheden biedt om de stad en andere partijen te betrekken, en in te spelen op kansen en veranderende omstandigheden. De ligging en de potentie van de locatie verplichten tot een bijzondere hoogwaardige en duurzame invulling uit te werken in een Integraal ontwikkelingsplan (IOP).

 

 

De productie van dit IOP liep vertraging op. Medio april 2013 verzocht het OBS aan Urban Management het management te verzorgen van de productie van het IOP. Belangrijkste uitgangspunten: de gebiedsvisie Zicht op Delft, de vastgestelde exploitatie en een in het IOP te formuleren nieuwe strategie voor de gefaseerde invulling van de locatie. De uitvoering van deze opdracht leidde op 10 september 2013, conform planning, tot vaststelling van ‘Nieuw Delft, Integraal Ontwikkelingsplan 2025’ door het college van B&W.

Het IOP legt met een flexibel plan en programma het inhoudelijke fundament voor een levendige, duurzame en vooral ook Delftse wijk. Het formuleert tevens de principes van een ontwikkelingsstrategie die inspeelt op een vraag gestuurde markt waarin eindgebruikers en particuliere initiatiefnemers centraal staan. Het IOP integreert de tijdelijke en (semi)permanente invulling van deelgebieden in een samenhangende fasering en koppelt placemaking aan gerichte marketing en communicatie. Aldus fungeert het IOP als visie, kader, strategie en uitnodiging ineen: een kompas voor iedereen die koers zet naar Nieuw Delft.

 

Video

 

In het IOP is een digitale informatie laag opgenomen die nieuwe, interactieve vormen van communicatie met de stad introduceert. De virtuele planomgeving leidt middels augmented reality tevens naar innovaties in het ontwerpproces. Langs deze lijnen kan het OBS het opdrachtgeverschap van particuliere initiatiefnemers (CPO en CPO+) ondersteunen en de participatie van eindgebruikers bevorderen.

Publicaties