Park Triangel

Aan de rand van de gemeente Waddinxveen, langs de A12, ligt een poldergebied van circa 100 hectaren waar 2.700 woningen met bijbehorende voorzieningen zullen verrijzen. De gemeente en BPD (voorheen Bouwfonds Ontwikkeling) bezitten ieder circa 50% van de grond. In 2004 is een gezamenlijk planontwikkelingsproces gestart, dat resulteerde in een Nota Hoofdlijnen Triangel, een ruimtelijke visie én financieel economische uitgangspunten. De voorgenomen ontwikkeling liep vast op verschillen van inzicht over de duurzame kwaliteit van het voorlopige stedenbouwkundige plan, een tekort op de grondexploitatie en de mogelijke gevolgen van jurisprudentie in de ontwikkeling van het Europees recht.

 

 

Eind 2007 verleende de gemeente aan Urban Management de opdracht om leiding te geven aan de aanpassing van het stedenbouwkundig plan, de bijstelling van de exploitatie en een herijking van de juridische uitgangspunten van de beoogde samenwerking. Urban Management stelde als procesmanager een ‘plan van aanpak publiekprivate samenwerking Triangel’ op. Nadat de gemeenteraad het plan omarmde, leidde de uitvoering ervan tot alternatieve ruimtelijke- en financiële perspectieven die tegemoet kwamen aan kritieken op eerdere voorstellen. Deze opties zijn intensief besproken met de ontwikkelende partijen, de gemeenteraad en met belanghebbende burgers in de vorm van themapanels.
 
Het effect van dit proces: de gemeente én BPD hebben een traject van her-onderhandelingen succesvol afgerond met als gezamenlijk resultaat het ‘Integraal Ontwikkelingsplan Park Triangel’ (IOP).
 

Het IOP is een samengesteld document met de volgende onderdelen: het stedenbouwkundig plan, het Kwaliteitsinstrumentarium, het globale bestemmingsplan, de grondexploitatie en een door partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst. De gemeenteraad heeft dit pakket in het voorjaar van 2010 bekrachtigd. Partijen richtten in september 2010 de ‘GEM Park Triangel’ op, waarin gemeente en BPD ieder voor 50% participeren.
Deze GEM is onder aansturing van een onafhankelijke directeur verantwoordelijk voor de verdere uitwerking en gefaseerde realisatie van het IOP in een zevental deelplannen. Urban Management rondde de werkzaamheden als procesmanager in maart 2011 af. In de persoon van Lieneke Bekkema is Urban Management daarna als projectleider betrokken geweest bij de uitvoering van het IOP op het onderdeel particulier opdrachtgeverschap. Meer informatie, zie www.parktriangel.nl of stuur en mail naar: lieneke@urbanmanagement.nl.

Publicaties