Zandzoom

Gebiedsontwikkeling Zandzoom

In opdracht van de gemeente Heiloo, voert Urban Management sinds januari 2016 het projectmanagement voor de gebiedsontwikkeling Zandzoom.

Aantrekkelijk woonlandschap

Het plangebied Zandzoom ligt op de oude strandwal tussen Limmen en Heiloo. Het is een van oorsprong kleinschalig verkaveld gebied, met karakteristieke houtwallen, singels en greppels. Het gebied wordt van noord naar zuid doorsneden door vier historische linten met aanliggende bebouwing. Zandzoom bestaat uit vier deelgebieden: de westflank, de oostflank, de centrale kamer en de groene buffer. De centrale kamer en de groene buffer liggen centraal op de oude strandwal, terwijl de west- en oostflank naast deze oude strandwal in een meer open gebied liggen. Door de ontstaansgeschiedenis kent het gebied een aantrekkelijk landschap. Daarnaast is het ook nog eens gunstig gelegen tussen de voorzieningen van de kernen van Heiloo en Limmen. Deze kwaliteiten vormen een goed uitgangspunt om een aantrekkelijk woonlandschap in het gebied te realiseren, met als leidraad lagere dichtheden en landschappelijke bebouwing.

Planvorming in een nieuwe context

Werd er in de oude plannen voor het gebied nog uitgegaan van een klassieke rol voor de gemeente (actief grondbeleid), de gemeente hanteert nu als gevolg van de gewijzigde omstandigheden een facilitair grondbeleid voor de realisatie van het gewenste programma in het gebied. Binnen deze nieuwe kaders is het de opgave om met de initiatiefnemers in het gebied tot een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling te komen, die passend is bij de situatie van Heiloo.

Aan Theo Bentvelsen, partner binnen Urban Management, is gevraagd het proces van planvorming in deze nieuwe context te begeleiden en aan te sturen.

In het gebied is sprake van een sterk versnipperd grondeigendom. Er zijn meer dan honderd kleine en grotere grondeigenaren, waaronder ook projectontwikkelaars. De gemeente is ook grondeigenaar, maar heeft maar een beperkt aandeel in eigendom. De gemeente geeft er de voorkeur aan dat de eigenaren in onderlinge samenwerking met een uitgewerkt plan komen. Daarbij zal ook rekening moeten worden gehouden met binnenplanse kosten en bovenwijkse kosten. Het is de opgave om met partijen in het gebied tot een evenwichtig kostenverhaal te komen, waarbij de verdeling van zoet en zuur in het totaalplan tot uitdrukking komt. Deze aanpak, waarbij veel aandacht is voor een vraaggestuurde ontwikkeling, het mogelijk maken van initiatieven en het leveren van maatwerk, loopt vooruit op het gedachtegoed uit de nieuwe Omgevingswet. Zandzoom Heiloo is dan ook geselecteerd als proeftuin “aan de slag met de omgevingswet”. Voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt.

Meer informatie via theo@urbanmanagement.nl.