Zandzoom

Gebiedsontwikkeling Zandzoom

In opdracht van de gemeente Heiloo, voert Urban Management sinds januari 2016 het projectmanagement voor de gebiedsontwikkeling Zandzoom.

Aantrekkelijk woonlandschap

Het plangebied Zandzoom ligt op de oude strandwal tussen Limmen en Heiloo. Het is een van oorsprong kleinschalig verkaveld gebied, met karakteristieke houtwallen, singels en greppels. Het gebied wordt van noord naar zuid doorsneden door vier historische linten met aanliggende bebouwing. Zandzoom bestaat uit vier deelgebieden: de westflank, de oostflank, de centrale kamer en de groene buffer. De centrale kamer en de groene buffer liggen centraal op de oude strandwal, terwijl de west- en oostflank naast deze oude strandwal in een meer open gebied liggen. Door de ontstaansgeschiedenis kent het gebied een aantrekkelijk landschap. Daarnaast is het ook nog eens gunstig gelegen tussen de voorzieningen van de kernen van Heiloo en Limmen. Deze kwaliteiten vormen een goed uitgangspunt om een aantrekkelijk woonlandschap in het gebied te realiseren, met als leidraad lagere dichtheden en landschappelijke bebouwing.

Planvorming in een nieuwe context

De gemeente wenst vooruit te lopen op de aankomende Omgevingswet door uit te gaan van een nieuwe planologische aanpak: de markt ontwikkelt en realiseert in onderling overleg de met het bestemmingsplan mogelijk gemaakte ontwikkelingen, waarbij de gemeente een meer faciliterende rol voert. Deze veranderde rolopvatting vraagt om een andere wijze van sturing, die in het plan Zandzoom wordt toegepast. Door het versnipperde grondeigendom en de grote diversiteit aan grondeigenaren is gekozen voor een vorm van gebiedsontwikkeling, waarbij zoveel mogelijk grondeigenaren participeren. De grondeigenaren hebben zich georganiseerd  in een overlegorgaan met de gemeente (de zogenaamde “Tafel”). Deze “Tafel” is in overleg gegaan met de gemeente, met als doel te komen tot een breed gedragen bestemmingsplan. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat de gemeente Heiloo met de meeste grondeigenaren (meer dan 90%) een anterieure overeenkomst heeft kunnen sluiten. Het bestemmingsplan kan hiermee rekenen op een groot draagvlak binnen de gemeente.

Aan Theo Bentvelsen, partner binnen Urban Management, is gevraagd om vanuit de gemeente Heiloo het proces van planvorming in deze nieuwe context te begeleiden en aan te sturen.

Deze aanpak heeft erin geresulteerd dat de gemeenteraad van Heiloo in 2020 het bestemmingsplan Zandzoom heeft vastgesteld. In het bestemmingsplan worden ca 1.300 woningen mogelijk gemaakt, in diverse woningbouw categorieën. Het kostenverhaal van de gemeente is verzekerd door de gesloten anterieure overeenkomsten, samen met het exploitatieplan Zandzoom. Bestemmingsplan en exploitatieplan zijn in nauwe samenhang met elkaar opgesteld, waarbij in het exploitatieplan regels en eisen zijn opgenomen die tot een gestructureerde invulling van het te ontwikkelen gebied leiden.

Zandzoom Heiloo is geselecteerd als proeftuin voor de nieuwe omgevingswet. Voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt.

Meer informatie via theo@urbanmanagement.nl.